Valérie Zawadská

 
 
 

Výtvarná soutěž pro děti - "Malujeme leprikóny"

 
 

Český rozhlas - Praha - www.rozhlas.cz/praha

 
 
 

Český rozhlas 2 - Praha, ve spolupráci s pořadateli veletrhu Svět knihy 2004 a nakladatelstvím Albatros, vyhlašuje výtvarnou soutěž, která je určena hlavně dětem předškolního a mladšího školního věku. Soutěž probíhá od 5. dubna 2004 do 23. dubna 2004. Autoři tří nejlepších obrázků v každé kategorii budou slavnostně vyhlášeni dne 8. května 2004 ve 13:00 hodin v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště, a to jako součást 10. ročníku veletrhu "Svět Knihy 2004".

 
 
 

Albatros - http://www.albatros.cz/

Děti mohou malovat obrázky do soutěže z pohádkového světa "leprikónů" který přibližuje v knížce "Příběhy skřítků leprikónů" irská autorka Baibre McCarthy (česky vydalo nakladatelství Albatros). Pohádky z této knížky bude vysílat Český rozhlas 2 v pořadu Hajaja od 5. do 9. dubna 2004 vždy od 19:15 hodin. Patronem soutěže je paní Valérie Zawadská.  
 
 

Pravidla soutěže:
 

1. Organizátorem soutěže je Český rozhlas 2 - Praha, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 5. 4. 2004 do 23. 4. 2004. Uzávěrka soutěže je 23. 4. 2004 (pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání zásilky).

3. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti ve věku od 3 do 15 let s předchozím výslovným souhlasem svých zákonných zástupců, které v době konání soutěže zašlou do soutěže své výtvarné dílo zachycující postavu, figurku, scénku, příběh inspirované tzv. "leprikóny" a to v maximální velikosti A4 (dále jen "dílo"). Technika zpracování není nijak omezena, pouze není doporučeno zpracování díla křídou.

4. Soutěžící, či zákonný zástupce soutěžícího, je povinen na zadní straně každého díla uvést ná-sledující údaje:
jméno dítěte,
adresa bydliště,
telefon,
věk
název obrázku, popř. stručný popis toho, co obrázek představuje
pokud zasílá obrázky škola nebo MŠ i adresa a telefon školy, školky.

5. Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
Kategorie I - pro děti od 3 - 6 let,
Kategorie II - pro děti od 7 - 10 let
Kategorie III - pro děti od 11 - 15 let.
Odborná porota vybere v každé kategorii vždy trojici nejlepších děl. Porota bude díla hodnotit na základě těchto kritérií: výtvarný projev, zpracování tématu a celkový dojem z díla.

6. Tři výherci v každé kategorii soutěže, kteří budou vybráni porotou, získají dárkové balíčky od pořadatelů soutěže. Tři vítězná díla v každé kategorii budou slavnostně vyhlášena dne 8. května 2004 ve 13 hodin v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště v Literární kavárně (balkon střední haly) v rámci 10. ročníku veletrhu "Svět Knihy 2004". Vítězná díla budou rovněž zveřejněna na internetu Českého rozhlasu.

 
 

Bairbre McCarthyová - Příběhy skřítků leprikónů

7.Odesláním díla do soutěže uděluje soutěžící jako autor díla organizátorovi oprávnění dílo užít po dobu 5 let na území České republiky všemi způsoby užití. Organizátor soutěže je oprávněn toto své oprávnění poskytnout partnerům soutěže, kterými jsou pořadatelé knižního veletrhu Svět knihy 2004 a nakladatelství Albatros. K tomuto poskytnutí není třeba dalšího souhlasu soutěžícího.

8. Organizátor soutěže není povinen doručená díla do soutěže zaslat autorům zpět.

9. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních děl a výher zasílaných pro-střednictvím pošty či jiným způsobem.

 
 
 

10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

11. Odesláním díla do soutěže potvrzuje autor svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a osob na soutěžním díle zobrazených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

13. Adresa pro zaslání soutěžních děl je: Český rozhlas 2 - Praha,
Vinohradská 12,
120 99 Praha 2,
heslo: "Leprikóni".

 

 

Bairbre McCarthyová - Příběhy skřítků leprikónů

Bairbre McCarthyová - Příběhy skřítků leprikónů
Autor:
 Albatros

 
  14. Více informací o soutěži získáte: na výše uvedené adrese, na telefonu 2 21 55 2507 - paní Myslivečková nebo na telefonu 2 21 55 2506 - paní Pechová, na internetové stránce www.rozhlas.cz/praha nebo e-mailu: praha@rozhlas.cz.  
 

Český rozhlas - www.rozhlas.cz

www.rozhlas.cz

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.valeriezawadska.eu

 

Zavřít okno.

Copyright © 2003 R K K & Valérie